dr hab. Witold Srokosz, prof. UWr

Specjalizuje się w prawie bankowym, prawie rynku finansowego oraz w prawnych aspektach technologii blockchaina. Zajmuje się także prawem podatkowym, handlowym oraz prawem finansów samorządu terytorialnego. 

Profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, zatrudniony w Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii – więcej zob. strona www WPAiE

Radca prawny wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu.

Prowadzi we Wrocławiu Kancelarię Radcy Prawnego Witold Srokosz. Udziela porad prawnych, sporządza opinie prawne, opracowuje projekty aktów prawnych oraz występuje przed sądami i urzędami.

kontakt : kancelaria@witoldsrokosz.pl

 

Członek Rady Programowej miesięcznika „Monitor Prawa Bankowego”

Przewodniczący Rady Naukowej Stowarzyszenia Ekspertów Blockchain

Od czerwca 2021 r. kierownik projektu badawczego pt. "Technologia rozproszonego rejestru w finansowaniu długoterminowych i kapitałochłonnych inwestycji" finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki na podstawie decyzji nr DEC-2020/39/B/HS5/00120

W latach 2017 - 2020 kierownik projektu badawczego pt. „Samorządowe instytucje finansowe jako innowacyjna forma prowadzenia działalności na rynku finansowym” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki na podstawie decyzji nr DEC-2016/23/B/HS5/00870.

W latach 2013 - 2017 kierownik projektu badawczego pt. "Elektroniczne środki płatnicze bez emitenta" finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki na podstawie decyzji nr DEC-2013/09/B/HS5/00019

 

Monografie :

1. W. Srokosz, Czynności bankowe zastrzeżone dla banków, Branta, Bydgoszcz – Wrocław 2003, s 282 (z płytą CD).

2. W. Srokosz, Instytucje parabankowe w Polsce, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 768.

3. S. Bala, T. Kopyściański, W. Srokosz, Kryptowaluty jako elektroniczne instrumenty płatnicze bez emitenta. Aspekty informatyczne, ekonomiczne i prawne, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2016, s. 175.

S. Bala, T. Kopyściański, W. Srokosz, Cryptocurrencies as electronic means of payment without the issuer. Computer science, economic, and legal aspects,  Wrocław 2016 ss.166

4. W. Srokosz, T. Kopyściański, R. Kowalczyk, Local Government Financial Institutions in Poland and the European Union, Wrocław : Uniwersytet Wrocławski. E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, 2020, 135 s. 10.34616/23.20.004

 

Artykuły, rozdziały w monografiach oraz glosy:

 

1.    Supervisory issues over blockchain-based activities (w:) Innovation in Financial Services. Balancing Public and Private Interests, edited by L. Gąsiorkiewicz and J. Monkiewicz, Routledge, London and New York 2021, p. 149 - 166

2.    Prawna regulacja kryptoaktywów, tokenów płatniczych oraz pieniądza elektronicznego w UE, Monitor Prawa Bankowego 2021, Nr 9, s. 54-63

3.   Technologia rozproszonego rejestru (DLT) na rynku finansowym z uwzględnieniem wybranych zagadnień prawnych, Monitor Prawa Bankowego, 2021, Nr 6, s. 49-61

4.     Kwestia ważności umowy o pośrednictwo w poszukiwaniu nabywców instrumentów finansowych w sytuacji braku zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej, Monitor Prawa Bankowego 2020, Nr 6, s. 57 - 65

5.        Law and innovations on the financial market (w:) The financial law towards challenges of the XXI century: (conference proceedings), red. J. Gliniecka, E. Juchniewicz, T. Sowiński, P. Mrkývka, M. Radvan, E. Tomášková, Masaryk University, Brno 2020, s. 635 – 648

6.   Wybrane działania nadzorcze Komisji Nadzoru Finansowego względem SKOK-ów w orzecznictwie: wnioski dla innych instytucji nadzorowanych, Monitor Prawa Bankowego 2020, Nr 7/8, s. 114 – 122

7.   Kompetencja organu wykonawczego do udzielania pożyczek z budżetu jst innym jst, Radca Prawny w Administracji 2020, Nr 1, s. 32 -35

8. Możliwy kierunek reaktywacji w Polsce komunalnych instytucji kredytowych (w:) Regulacje prawa finansów publicznych i prawa podatkowego: podsumowanie stanu obecnego i dynamika zmian: księga jubileuszowa dedykowana Profesor Wiesławie Miemiec, red. Paweł Borszowski, Wolters Kluwer, Warszawa 2020, s. 591- 602

9.        Terminy płatności podatku i zaległość podatkowa (w:) Prawo podatkowe z kazusami i pytaniami, red. P. Borszowski, Wolters Kluwer, Warszawa 2020, s. 101 – 106

10.        Prawo bankowe a prawo rynku finansowego (w:) Prawo finansów publicznych z kazusami i pytaniami, red. W. Miemiec, Wolters Kluwer, Warszawa 2020, s. 390 – 392

11.        Instytucje finansowe (w:) Prawo finansów publicznych z kazusami i pytaniami, red. W. Miemiec, Wolters Kluwer, Warszawa 2020, s. 392 – 410

12.        Kasowa obsługa budżetu państwa (w:) Prawo finansów publicznych z kazusami i pytaniami, red. W. Miemiec, Wolters Kluwer, Warszawa 2020, s. 198 – 200

13.     Local government financial institution and FinTech (w:) European financial law in times of crisis of the European Union, red. G. Hulkó, V. Roman,  Dialóg Campus, Budapest 2019, s. 557 – 565

14.    Reglamentacja świadczenia usług finansowych,  Monitor Prawa Bankowego  2019, Nr 3 (100), s. 92 -108

15.    Terminy płatności podatku i zaległość podatkowa (w:) Prawo podatkowe z kazusami i pytaniami, red. P. Borszowski, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, 95 – 100

16.  W. Srokosz, T. Kopyściański, The basis of the model of electronic means of payment without the issuer, Kwartalnik Prawno-Finansowy 2018, Nr 2, s. 7 - 25

17.    Nadzór nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, Monitor Prawa Bankowego  2018, Nr 7 – 8, s. 102 – 115

18.    Glosa [do uchwały Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 10 marca 2017 r., III CZP 109/16], Orzecznictwo Sądów Polskich 2018, Nr 5, s. 42 – 51

19.    Prawo bankowe a prawo rynku finansowego (w:) Prawo finansów publicznych z kazusami i pytaniami, red. W. Miemiec, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, s. 373 – 375

20.    Instytucje finansowe (w:) Prawo finansów publicznych z kazusami i pytaniami, red. W. Miemiec, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, s. 375 - 392

21.    Kasowa obsługa budżetu państwa (w:) Prawo finansów publicznych z kazusami i pytaniami, red. W. Miemiec, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, s. 180 - 185

22.    Legalna definicja kryptowaluty (w:) Regulacje finansowe. FinTech – nowe instrumenty finansowe – resolution, red. naukowa W. Rogowski, C.H. Beck, Warszawa 2017, s. 37 – 46

23.    Nadzór Prezesa NBP nad funkcjonowaniem schematów płatniczych, Monitor Prawa Bankowego  2017, Nr 7 – 8, s. 58 – 68

24.    W. Srokosz, R. Kowalczyk, Charakter prawny umów wsparcia (w:) Księga jubileuszowa ku czci Profesor Krystyny Sawickiej. Gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych. Zagadnienia finansowoprawne, pod red. naukową W. Miemiec, Oficyna Wydawnicza "Unimex", Wrocław 2017, s. 314 – 325

25.    Wybrane prawne problemy nowego modelu bankowości spółdzielczej w Polsce, Monitor Prawa Bankowego  2017, Nr 1, s. 75 – 86

26.    Publicznoprawne ograniczenia kryptowalut (w:) Jednostka wobec działań administracji publicznej, redakcja naukowa E. Ura, E. Feret, S. Pieprzny, RS Druk, Rzeszów 2016, s. 600 – 613

27.    Istota prawna kryptowaluty a odpowiedzialność prawna jej użytkownika (w:) Płatności elektroniczne: prawne, finansowe i ekonomiczne ujęcie walut wirtualnych i cyfrowych, redakcja Dariusz Szostek, Jacek Gołaczyński,  Wykładnia, Katowice 2015, s. 69 - 79

28.    W. Srokosz, T. Kopyściańki, Legal And Economic Analysis Of The Cryptocurrencies Impact On The Financial System Stability, International Journal of Teaching and Education 2015, Vol. 4, No 2, s. 619 – 627

29.    Kryptowaluty – nowy kierunek badań (w:) Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Acta Universitatis Wratislaviensis, Przegląd Prawa i Administracji, Tom C, część 2, pod redakcją M. Jabłońskiego, Wrocław 2015, s. 165 – 177

30.    Pieniądz lokalny (w:) Finanse samorządowe po 25 latach samorządności. Diagnoza i perspektywy, red. nauk. W. Miemiec,  Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 496 – 505

31.    The use of cryptocurrencies for tax evasion and tax fraud (w:) Tax Law vs Tax Frauds and Tax Evasions. Non – conference proceedings of scientific papers, Vladimir Babcak, Anna Romanowa, Ivana Vojnikowa (eds.), Vol 2, Kosice 2015,  253 – 263

32.    Ograniczanie przez Komisję Nadzoru Finansowego kompetencji organów banku spółdzielczego, Monitor Prawa Bankowego 2015, Nr 9, s. 81 – 88

33.    W. Srokosz, A. Srokosz, Rola i zadania farmaceuty klinicznego,  Farmacja Polska 2015, Nr 7,  s. 457 – 460

34.    Możliwość kwalifikowania elektrowni wiatrowej jako budowli dla celów podatku od nieruchomości (w:) Prawo i Administracja dla Regionu. Nr 1, red. P. Borszowski i R. Kowalczyk,  Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa, Wałbrzych 2014, s. 99 – 110

35.    Odwołanie członka zarządu banku spółdzielczego, Monitor Prawa Bankowego 2014, Nr 9, s. 66 – 75

36.    Prawo a rozwój elektronicznych środków płatniczych w XXI wieku (w:) XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym – ocena dokonań i wnioski na przyszłość, redakcja Z. Ofiarski, Szczecin 2014,  s. 841 – 849

37.    Dopuszczalność zawiązywania jednoosobowych spółek z o.o. przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe, Monitor Prawa Bankowego 2014, Nr 4, s. 64 – 70

38.    Sanacja spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych (w:) Nowe koncepcje i regulacje nadzoru finansowego, red. naukowa W. Rogowski, Oficyna Allerhanda, Kraków – Warszawa 2014, s. 143 – 144

39.    Shadow banking a regulacje prawne instytucji parabankowych w Polsce (w:) Wyzwania regulacji rynków finansowych. Unia bankowa. Kontrahenci centralni. Parabanki, red. naukowa W. Rogowski, Oficyna Allerhanda, Kraków – Warszawa 2013, s. 193 – 204

40.    Obowiązki banków związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – aktualny i projektowany stan prawny, Monitor Prawa Bankowego 2013, Nr 11, s. 44 – 57

41.    Działalność depozytowa jako podstawowa cecha instytucji parabankowej, Monitor Prawa Bankowego 2013, Nr 6, s. 54 – 65

42.    Prywatne prawo bankowe (w:) Prawo finansowe, pod red. R. Mastalski, E. Fojcik – Mastalska,  Wolters Kluwer, Warszawa 2013, wydanie II, s. 663 – 700

43.    Prawne aspekty udzielania kredytów i pożyczek przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe, Monitor Prawa Bankowego 2013, Nr 4, s. 82 – 92

44.    Charakter prawny czynności nadzorczej Kasy Krajowej – glosa do wyroku SN z 19 stycznia 2012 r. (IV CSK 217/11), Monitor Prawa Bankowego 2012, Nr 11, s. 46 – 50

45.    Status prawny biura usług płatniczych, Monitor Prawa Bankowego 2012, Nr 9, s. 52 – 58

46.    Instrumenty nadzoru nad instytucjami płatniczymi, Monitor Prawa Bankowego 2012, Nr 7-8, s. 119 – 132

47.    Bankowa obsługa budżetu jednostki samorządu terytorialnego, Finanse Komunalne 2012, Nr 5, s. 32 – 39

48.    Obowiązek utrzymywania rezerwy płynnej przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe – glosa do wyroku SA w Gdańsku z 20 kwietnia 2011 r. (I ACa 196/11), Monitor Prawa Bankowego 2012, Nr 5, s. 39 – 45

49.    Publicznoprawne ograniczenia w zakresie udzielania kredytów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, Głos Banków Spółdzielczych 2011, Nr 25, s. 50 – 53

50.    Publicznoprawne ograniczenia kredytowania jednostek samorządu terytorialnego, Monitor Prawa Bankowego 2011, Nr 11, s. 41 – 49

51.    Wybrane problemy nadzoru nad instytucjami płatniczymi w świetle dyrektywy PSD oraz projektu ustawy o usługach płatniczych (w:) Europeizacja publicznego prawa gospodarczego, pod red. H. Gronkiewicz – Waltz i K. Jaroszyńskiego, C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 475 – 488

52.    Prywatne prawo bankowe (w:) Prawo finansowe, pod red. R. Mastalski, E. Fojcik – Mastalska, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, wydanie I, s. 571 – 604

53.    Nadzór nad Spółdzielczymi Kasami Oszczędnościowo – Kredytowymi według ustawy o SKOK z 2009 r., Monitor Prawa Bankowego 2011, Nr 6, s. 37 – 50

54.    Zmiany w systemie SKOK – nowa ustawa o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych z 2009 r., Monitor Prawa Bankowego 2010, Nr 1, s. 52 – 64

55.    Zakres stosowania dyrektywy PSD (Payment Services Directive), Kwartalnik Naukowy Prawo Mediów Elektronicznych 2010, Nr 1, s. 33 – 36

56.    Opodatkowanie spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych na tle opodatkowania banków (w:) Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego. Księga Jubileuszowa Profesora Ryszarda Mastalskiego, pod redakcją naukową W. Miemiec, Oficyna Wydawnicza "Unimex", Wrocław 2009, s. 416 – 427

57.    Glosa do Wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 16 stycznia 2008 r., IV CSK 390/07, Orzecznictwo Sądów Polskich 2009, Nr 3, s. 221 - 224

58.    Czynności bankowe niezastrzeżone dla banków (w:) Prawo bankowe, pod red. E. Fojcik – Mastalskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, s. 257 - 274

59.    Czynności bankowe zastrzeżone dla banków (w:) Prawo bankowe, pod red. E. Fojcik – Mastalskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, s. 205 - 256

60.    Czynności bankowe jako instytucja prawa bankowego (w:) Prawo bankowe, pod red. E. Fojcik – Mastalskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, s. 189 - 204

61.    Członek SKOK jako konsument usług bankowych, Ochrona prawna konsumenta w obrocie bankowym. Nowe rozwiązania prawne, Dodatek do Monitora Prawniczego 2008, Nr 23, s. 44 - 48

62.    Glosa do uchwały Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 25 października 2006 r. (III CZP 67/06), Orzecznictwo Sądów Polskich 2008, Nr 1, s. 67 - 70

63.    Instytucja płatnicza – nowa kategoria usługodawców w projekcie dyrektywy PSD, Prawo Bankowe 2007, Nr 12, s. 73 - 86

64.    Dopuszczalność zaskarżenia w drodze sądowej uchwały Kasy Krajowej – glosa do wyroku SN z 21 stycznia 2007 r. (IV CSK 342/06), Prawo Bankowe 2007, Nr 10, s. 25 - 31

65.    Charakter prawny nadzoru nad Spółdzielczymi Kasami Oszczędnościowo – Kredytowymi, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2007, Nr 10, s. 14 - 21

66.    Dopuszczalność łączenia banku w formie spółki akcyjnej z instytucją kredytową, Prawo Bankowe 2007, Nr 9, s. 40 - 53

67.    Czy nowe obowiązki informacyjne banków przewidziane w art. 128d ust. 7 i 8 prawa bankowego są zgodne z Dyrektywą 2006/48/EC?, Prawo Bankowe 2007, Nr 7/8, s. 107 - 114

68.    Nadzór nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo – kredytowymi a zintegrowany nadzór finansowy, Prawo Bankowe 2007, Nr 6, s. 59 - 72

69.    Jednolity rynek finansowy (w:) Wspólnotowe prawo gospodarcze. Tom II, red. A. Cieśliński, C.H. Beck, Warszawa 2007, s. 514 – 570

70.    Sytuacja prawna poczty polskiej na rynku usług bankowych, Gdańskie Studia Prawnicze 2007, Nr 16, s. 661-671

71.    Pojęcie działalności bankowej w prawie polskim, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2006, Nr 12, s. 14 - 16

72.    W. Srokosz, M. Kopyściański, Znaczące transakcje wewnątrzgrupowe w konglomeracie finansowym na tle regulacji polskich i unijnych, Bank i Kredyt 2006, Nr 8, s. 50 - 60

73.    Projektowana regulacja prawna nowej instytucji finansowej – instytucji płatniczej, Prawo Bankowe 2006, Nr 9, s. 94 - 106

74.    Czynności bankowe (w:) Prawo bankowe w zarysie, pod red. E. Fojcik – Mastalskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006, s. 212 - 298

75.    Instytucja pieniądza elektronicznego (w:) Prawo Mediów Elektronicznych, dodatek do Monitora Prawniczego 2005, Nr 12, s.  41 – 46

76.    Ustawowe zastrzeżenie wymogu niezarobkowej działalności spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych, Prawo Bankowe 2005, Nr 6, s. 71 – 83

77.    Banki i parabanki a zasada równej konkurencji (w:) Sanacja finansów publicznych w Polsce. Aspekty prawne i ekonomiczne, red. naukowa K. Święch, A. Zalcewicz, Szczecin 2005, s. 581 – 596

78.    Czynności bankowe (w:) Prawo bankowe w zarysie, pod red. E. Fojcik – Mastalskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004

79.    Zmiany związane z implementacją najnowszych regulacji unijnych, Prawo Bankowe 2004, Nr 9, s. 39 - 49

80.    Dyrektywa 2001/24/EC dotycząca reorganizacji i likwidacji instytucji kredytowych, Prawo Bankowe 2004, Nr 6, s. 63 - 74

81.    Elektroniczne czynności bankowe (w:) Prawne i ekonomiczne aspekty komunikacji elektronicznej, red. J. Gołaczyński, LexisNexis, Warszawa 2003, s. 253 - 261

82.    Stosowanie do czynności bankowych ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Prawo Bankowe 2003, Nr 12, s. 39 - 46

83.    Istota prawna pieniądza elektronicznego, Prawo Bankowe 2002, Nr 12, s. 67 - 72

84.    Charakter prawny czynności bankowych, Prawo Bankowe 2002, Nr 9, 62 - 71

85.    Zawarcie umowy rachunku bankowego on – line, Prawo Bankowe 2001, Nr 12, s. 55 - 65

86.    Projektowane zmiany w zakresie regulacji czynności bankowych, Prawo Bankowe 2001, Nr 7/8, 84 - 94

87.    Status prawny pośredników kredytowych, Prawo Bankowe 2001, Nr 2, 54 - 66

88.    Pojęcie usług finansowych w regulacjach prawnych Unii Europejskiej, Prawo Bankowe 2000, Nr 9, s. 79 - 88

89.    Oświadczenie o poddaniu się egzekucji według art. 97 ustawy Prawo bankowe, Prawo Bankowe 2000, Nr 3. S. 71 - 76

90.    Charakter prawny gwarancji bankowej w świetle nowego prawa bankowego, Przegląd Prawa Handlowego 2000, Nr 2, s. 38 - 46

 

Komentarze problemowe w wersji elektronicznej, opublikowane w „Lex dla Banków” :

 

1. Dyrektywa 2005/29/EC o nieuczciwych praktykach handlowych a ochrona konsumenta usług bankowych, 28647 znaków

2. Instytucja płatnicza w projekcie dyrektywy o usługach płatniczych na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, 25621 znaków

3. Stosowanie zasady jednolitej licencji bankowej do usług inwestycyjnych, 15487 znaków

4. Uznanie dostawcy usług telefonii komórkowej za instytucję pieniądza elektronicznego, 21997 znaków

5. Dochodzenie przez instytucję kredytową swoich należności za pomocą bankowego tytułu egzekucyjnego, 13893 znaków

6. Działalność transgraniczna instytucji kredytowej w Polsce a swoboda przedsiębiorczości

7. Gwarantowanie depozytów bankowych w regulacjach unijnych, 10691 znaków

8. Implementacja dyrektyw 2006/48/EC i 2006/49/EC w zakresie postanowień Bazylei II do ustawy Prawo bankowe, 26746 znaków

9. Implementacja regulacji unijnych dotyczących likwidacji instytucji kredytowych do prawa polskiego

10 Możliwość zgłaszania roszczeń wobec banków na podstawie przepisów dyrektywy 2004/39/EC dotyczącej rynków instrumentów finansowych, 14460 znaków

11. Nabycie znacznego pakietu akcji instytucji kredytowej w świetle postanowień dyrektywy 2006/48/EC (znowelizowanych dyrektywą 2007/44/EC), 24938 znaków

12. Nadzór bankowy w ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym w świetle wymogów stawianych przez Unię Europejską, 15724 znaków.

13. Nadzór nad oddziałem instytucji kredytowej według regulacji unijnych i polskich, 24190 znaków, 24190 znaków

14. Niezależność Narodowego Banku Polskiego w świetle regulacji unijnych, 11252 znaków

15. Obowiązek pouczenia o prawie do odstąpienia od umowy kredytu zawartej poza lokalem banku w świetle regulacji unijnych i polskich oraz orzecznictwa ETS, 23112 znaków

16. Obowiązki informacje instytucji kredytowej przed wykonaniem usługi płatniczej (aktualny stan prawny i planowane zmiany), 46446 znaków

17. Obowiązki instytucji kredytowych w związku ze zwalczaniem terroryzmu według regulacji unijnych, 18984 znaków

18. Obowiązki instytucji kredytowych związane z wykonywaniem nadzoru uzupełniającego według dyrektywy 2002/87/EC i ustawy o nadzorze uzupełniającym, 14537 znaków

19. Obowiązki pośrednika kredytowego przewidziane w prawie Unii Europejskiej i w prawie polskim (stan obecny i projektowane zmiany), 28185 znaków

20. Ochrona konsumentów usług bankowych w regulacjach unijnych, 32266 znaków

21. Ograniczenia swobody przepływu kapitału w sektorze bankowym w świetle postanowień Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, 23486 znaków.

22. Pojęcie usług płatniczych w prawie Unii Europejskiej, 14088 znaków

23. Pomoc państwa na rzecz banków na przykładzie sprawy T-93/02 (Confédération nationale du Crédit Mutuel v Komisja Europejska), 26979 znaków

24. Prawo konsumenta do odstąpienia od zawartej drogą elektroniczną umowy bankowej w prawie Unii Europejskiej i w prawie polskim,  21413 znaków

25. Projekt dyrektywy dotyczącej umów kredytowych dla konsumentów, 25667 znaków

26. Przedłużenie umowy kredytu konsumenckiego według orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, 16394 znaków

27. „Przekształcenie” banku w formie spółki akcyjnej w oddział instytucji kredytowej, 16354 znaków

28. Przesłanki odmowy wydania zezwolenia na transgraniczny podział banku w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS), 13692 znaków

29. Rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące metod obliczania kwot ekspozycji ważonych ryzykiem, 20662 znaków.

30. Stosowanie wobec polskich banków rozporządzenia Komisji nr 1287/2006 wprowadzającego środki wykonawcze do dyrektywy 2004/39/EC, 18815 znaków

31. Transgraniczne udzielanie kredytów przez podmiot z siedzibą w państwie trzecim mieszkańcom państwa członkowskiego bez zezwolenia właściwych władz tego państwa na przykładzie sprawy C-452/04, 24312 znaków

32. Transgraniczny kredyt konsumencki w Unii Europejskiej, 32429 znaków

33. Unijne wytyczne dotyczące baz danych zawierających dane przedsiębiorców, z którymi rozwiązano umowy o przyjmowanie zapłaty przy użyciu kart płatniczych, 14946 znaków

34. Ustalanie znaczących transakcji wewnątrzgrupowych w konglomeratach finansowych według regulacji unijnych i polskich, 21488 znaków

35. Ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym – nowa regulacja dotycząca nadzoru bankowego, 19304 znaków,

36. Zakaz przyjmowania depozytów i innych funduszy podlegających zwrotowi w dyrektywie 2006/48/WE odnoszącej się do podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe, 12461 znaków

37. Zastosowanie unijnej zasady jednolitej licencji bankowej do spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych

38. Zestawienie aktualnych regulacji Unii Europejskiej dotyczących instytucji kredytowych, 25462 znaków

39. Zgodność z prawem Unii Europejskiej art. 128d ust. 7 i 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe., 18702 znaków

40. Zmiany w prawnej regulacji działalności instytucji kredytowych dokonane dyrektywą 2006/48/EC, 23031 znaków

41. Zmiany w zakresie obowiązków ewidencyjnych instytucji kredytowych dotyczących zwalczania procederu prania pieniędzy oraz terroryzmu

42. Wykonywanie przez instytucję kredytową działalności w Polsce za pomocą agenta, 27319 znaków

43. Obowiązek notyfikacji o rozpoczęciu przez instytucję kredytową transgranicznej działalności z wykorzystaniem Internetu, 20154 znaków

44. Członek SKOK jako konsument usług bankowych, 15993 znaków

45. Stosowanie art. 141a prawa bankowego w sytuacji, gdy instytucja kredytowa narusza reklamą przepisy polskiego prawa, 21299 znaków

46. Stanowienie norm ostrożnościowych przez Kasę Krajową na podstawie art. 35 pkt 5 ustawy o skok, 22032 znaków

47. Zaskarżalność uchwał Zarządu Kasy Krajowej, „Lex dla banków” (DVD) 2008 (Wolters Kluwer), 25014 znaków.

48. SKOK jako podmiot wykonujący działalność bankową, 25678 znaków.

49. Regulacja prawna unikatowego identyfikatora w dyrektywie o usługach płatniczych, 13083 znaków.

50. Projektowane zmiany w ustawie o skok, 32520 znaków.

51. Działalność transgraniczna instytucji kredytowej w Polsce a swoboda przedsiębiorczości, 20048 znaków

52. Opodatkowanie spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych,  19633 znaków

53. Obowiązki informacyjne instytucji kredytowych według nowego art. 48o ustawy – Prawo bankowe, 20 941 znaków.

54. Zmiany w definicji prania pieniędzy. Dyrektywa 2005/60/EC, 11142 znaki

55. Pieniądz elektroniczny w regulacjach prawnych UE i Polski, 39546 znaków

56. Dostęp instytucji kredytowych do danych o polskich kredytobiorcach, 20813 znaków,

57. Regulacja rachunku płatniczego w dyrektywie o usługach płatniczych (PSD), 9458 znaków

58. Wyłączenia z przedmiotowego zakresu dyrektywy o usługach płatniczych (PSD), 26593 znaków

59. Stosowanie dyrektywy PSD do instytucji kredytowych, 23257 znaków

60. Prawny model płatności według dyrektywy PSD

61. Pojęcie instytucji kredytowej i instytucji finansowej w unijnym i polskim prawie bankowym

62. Pojęcie podmiotu dominującego w konglomeracie finansowym na gruncie dyrektywy 2002/87/EC i projektu ustawy o nadzorze uzupełniającym

63. Bezkarne wydawanie pieniądza elektronicznego bez stosownego zezwolenia

64. Implementacja przepisów unijnych dotyczących prawa do informacji konsumenta usług bankowych świadczonych na odległość

65. Odpowiedzialność instytucji kredytowej za terminowe i prawidłowe wykonanie przelewu transgranicznego według prawa Unii Europejskiej

66. Pojęcie finansowej spółki holdingowej w prawie bankowym UE

67. Pojęcie konglomeratu finansowego  według dyrektywy 2002/87/EC

68. Tajemnica bankowa w prawie bankowym Unii Europejskiej

69. Zasada jednolitej licencji bankowej

70. Nowa dyrektywa 2009/110/EC dotycząca instytucji pieniądza elektronicznego

71. Zakres przedmiotowy stosowania dyrektywy 2008/48/WE oraz ustawy o kredycie konsumenckim z 2011 r.

72. Ustawa o skok z 2009 r. – zmiany w regulacji prawnej spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych

73. Nadzór nad działalnością spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych

74. Rola i Funkcje Kasy Krajowej

75. Stosowanie przez Komisję Nadzoru Finansowego środków nadzorczych względem spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych

76. Ustanowienie zarządcy komisarycznego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej

77. Niektóre prawne aspekty zarządzania ryzykiem kredytowym w SKOK w świetle rekomendacji A – SKOK

 

1. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, „Prawo Bankowe” 2005, Nr 9, s. 14 – 15 (opracowanie)

2. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, „Prawo Bankowe” 2005, Nr 12, s. 17 – 22 (opracowanie)

3. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, „Prawo Bankowe” 2006, Nr 3, s. 18 – 22 (opracowanie)

4. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, „Prawo Bankowe” 2006, Nr 6, s. 18 – 23 (opracowanie)

5. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, „Prawo Bankowe” 2006, Nr 9, s. 25 – 30  (opracowanie)

6. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, „Prawo Bankowe” 2006, Nr 12, s. 49 – 54 (opracowanie)

7. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, „Prawo Bankowe” 2007, Nr 3, s. 13 – 18 (opracowanie)

8. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, „Prawo Bankowe” 2007, Nr 6, s. 49 – 54 (opracowanie)

9. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, „Prawo Bankowe” 2007, Nr 9, s. 20 – 26 (opracowanie).

10. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, „Prawo Bankowe” 2007, Nr 12, (opracowanie)

11. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, „Prawo Bankowe” 2008, Nr 6, s. 22 – 26 (opracowanie).